Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2773326
(11)  Číslo patentu  30567 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12829180.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2773326 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161556124 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/127  C12N 15/113  B01J 13/02  B01J 13/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/002916 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/064911 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nitto Denko Corporation; 1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki Osaka 567-8680; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KNOPOV, Victor; 2104 Sea Cliff Way, Oceanside, CA 92056; US;
WITTE, Richard, P.; 3462 Spring Tide Terrace, San Diego, CA 92110; US;
KARMALI, Priya; 4353 Nobel Drive Unit 68, San Diego, CA 92122; US;
LEE, Robin; 15612 Via Calanova, San Diego, CA 92128; US;
WEBB, David; 4147 Baycliff Way, Oceanside, CA 92056; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob sterilnej výroby častíc lipid - nukleová kyselina 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2773326
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2773326
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.03.2019 Typ Doručené
1a Opis 29.03.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 29.03.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 29.03.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2019 Typ Odoslané
EP 2773326
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku