Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2782598
(11)  Číslo patentu  35230 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12824705.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2782598 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161563128 P, 201261654401 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2011, 01.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/385  C07K 14/435   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/002876 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/076580 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  In3Bio Ltd.; Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM11; BM;
Charlton, Keith Alan; 5 Jamaica Street, Aberdeen AB25 3UX; GB;
D'Hondt, Erik; Rupelmondestraat 166, 9150 Bazel; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHARLTON, Keith, Alan; 5 Jamaica Street, Aberdeen AB25 3UX; GB;
D'HONDT, Erik; Rupelmondestraat 166, B-9150 Bazel; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Rekombinantné proteíny a ich terapeutické využitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 2782598
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2782598
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 08.11.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2782598
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 25.08.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.02.2023 Typ Odoslané
EP 2782598
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku