Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2794600
(11)  Číslo patentu  26809 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12823036.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2794600 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161579231 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/14  C07D 498/04  A61K 31/536  A61K 31/5365  A61P 19/02  A61P 37/08  A61P 35/00  A61P 33/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/057554 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/093849 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARAVATTI Giorgio; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
CHAMOIN Sylvie; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
FURET Pascal; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
HÖGENAUER Klemens; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
HURTH Konstanze; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
KALIS Christoph; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
KAMMERTOENS Karen; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
LEWIS Ian; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
MOEBITZ Henrik; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
SMITH Alexander Baxter; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
SOLDERMANN Nicolas; Novartis Pharma AG, Werk Klybeck, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
WOLF Romain; Novartis Pharma AG, Postfach, CH-4002 Basel; CH;
ZECRI Frédéric; Novartis Institutes for BioMedical Research Inc., 100 Technology Square, Cambridge, Massachusetts 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Deriváty 2,3-dihydro-benzo[1,4]oxazínu a príbuzné zlúčeniny ako inhibítory fosfoinozitid-3-kinázy (Pl3K) na liečenie napríklad reumatoidnej artritídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2022 
   Maximálna platnosť do  20.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 07/2018 SC4A
 
EP 2794600
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.12.2017 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.12.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2019 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2020 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2794600
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2018 Typ Doručené
1a Opis 02.03.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 02.03.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.03.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2018 Typ Odoslané
EP 2794600
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku