Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2794144
(11)  Číslo patentu  30139 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12818736.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2794144 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161579196 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 51/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/070979 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/096636 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaiser Aluminum Warrick, LLC; 4000 West State Route 66, Newburgh, Indiana 47630; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FEDUSA, Anthony J.; 273 White Oak Drive, Lower Burrell, Pennsylvania 15068; US;
MYERS, Gary L.; 313 Primrose Drive, Sarver, Pennsylvania 16055; US;
HUNKER, Gary L.; 1805 Wilson Avenue, North Apollo, Pennsylvania 15673; US;
DICK, Robert E.; 21 Park Drive, Cheswick, Pennsylvania 15024; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob roztiahnutia priemeru kovovej nádoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2021 
   Maximálna platnosť do  20.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny mien 13.10.2021 19/2021 TC4A
 
EP 2794144
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.01.2019 7 265,00 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.11.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2794144
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 22.02.2019 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 18.02.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 18.02.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 18.02.2019 Typ Doručené
2c Opis 18.02.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2019 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 10.08.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
4b Doklad o prevode 10.08.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.08.2021 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 10.08.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 2794144
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.09.2021 Alcoa Warrick LLC Alcoa USA Corp.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 Kaiser Aluminum Warrick, LLC Alcoa Warrick LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku