Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2736837
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12817748.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2736837 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161511826 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B82B 1/00  B01J 23/72  C01B 32/00  H01M 4/04  C01B 33/029  B01J 21/18  B01J 37/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/047979 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/016339 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OneD Material, Inc.; 2625 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAO, Wanqing; 10818 Carver Drive, Cupertino, California 95014; US;
ROBBINS, Virginia; 20311 Beatty Ridge Road, Los Gatos, California 95033; US;
ZHU, Yimin; 4373 Bolina Drive, Union City, California 94538; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Metóda na tvorbu kremíkových nanodrôtov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2736837
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2736837
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 02.11.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2021 Typ Odoslané
EP 2736837
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku