Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2737272
(11)  Patent Number   
(96)  European Application Number  12816828.3 
(96)  European Application Date  29.06.2012 
(97)  European Patent Number  2737272 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  21.11.2018 
(31)  Priority Number  201161574156 P 
(32)  Priority Date  28.07.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  04.06.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date   
(51)  International Patent Classification  F28D 9/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2012/044933 
(87)  International Publication Number  WO 2013/015946 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Société des Produits Nestlé S.A.; Entre-deux-Villes, 1800 Vevey; CH 
(72)  Inventor(s)  CULLY, Kevin J.; 1572 Estuary Drive, Chesterfield, Missouri 63017; US 
(74)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Title  Spôsoby a zariadenia na zahrievanie alebo chladenie viskóznych materiálov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent   
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
EP 2737272
S/N Fee Title Date Year Fee
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 298,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.05.2020 9 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2737272
S/N Item Name Date Type Document
1 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 01.10.2019 Type Payment
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 01.10.2019 Type Payment
3 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.10.2019 Type Payment
4 Žiadosť o zápis prevodu 24.09.2019 Type Delivered
4a Sprievodný list 24.09.2019 Type Delivered
4b Plná moc 24.09.2019 Type Delivered
4c Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Type Delivered
4d Doklad o prevode 24.09.2019 Type Delivered
5 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 24.09.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 24.09.2019 Type Delivered
5b Plná moc 24.09.2019 Type Delivered
5c Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Type Delivered
5d Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Type Delivered
5e Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Type Delivered
5f Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Type Delivered
5g Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Type Delivered
6 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 24.09.2019 Type Delivered
6a Opis 24.09.2019 Type Delivered
6b Plná moc 24.09.2019 Type Delivered
6c Sprievodný list 24.09.2019 Type Delivered
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.12.2019 Type Sent document
8 všeobecný referátnik 05.05.2020 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 02.06.2020 Type Delivered
9a Sprievodný list 02.06.2020 Type Delivered
EP 2737272
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 03.12.2019 Société des Produits Nestlé S.A. Nestec S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku