Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2737272
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12816828.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2737272 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161574156 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28D 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/044933 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/015946 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Société des Produits Nestlé S.A.; Entre-deux-Villes, 1800 Vevey; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CULLY, Kevin J.; 1572 Estuary Drive, Chesterfield, Missouri 63017; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsoby a zariadenia na zahrievanie alebo chladenie viskóznych materiálov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2737272
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 298,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.05.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2737272
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 01.10.2019 Typ Platba
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 01.10.2019 Typ Platba
3 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.10.2019 Typ Platba
4 Žiadosť o zápis prevodu 24.09.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 24.09.2019 Typ Doručené
4b Plná moc 24.09.2019 Typ Doručené
4c Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Typ Doručené
4d Doklad o prevode 24.09.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 24.09.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 24.09.2019 Typ Doručené
5b Plná moc 24.09.2019 Typ Doručené
5c Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Typ Doručené
5d Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Typ Doručené
5e Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Typ Doručené
5f Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Typ Doručené
5g Príloha inde neuvedená 24.09.2019 Typ Doručené
6 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 24.09.2019 Typ Doručené
6a Opis 24.09.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 24.09.2019 Typ Doručené
6c Sprievodný list 24.09.2019 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 03.12.2019 Typ Odoslané
8 všeobecný referátnik 05.05.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 02.06.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 02.06.2020 Typ Doručené
EP 2737272
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.12.2019 Société des Produits Nestlé S.A. Nestec S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku