Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2790539
(11)  Číslo patentu  18898 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12816429.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2790539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18152011 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41G 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2012/000309 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/086546 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hairdreams Haarhandels GmbH; Floraquellweg 9, 8051 Graz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OTT Gerhard; GSK Stockmann, 25 International Business Park, 04-113, German Centre, Singapore 609916; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prameň náhradných vlasov so spojovacím prvkom vlasov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2023 
   Maximálna platnosť do  07.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2015 10/2015 SC4A
 
EP 2790539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2790539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.12.2015 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 25.11.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.12.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.10.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2790539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2015 Typ Odoslané
EP 2790539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku