Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2734216
(11)  Číslo patentu  28801 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12815526.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2734216 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161509612 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/17  A61K 38/48  A61P 19/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2012/050261 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/011514 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mediwound, Ltd.; 42 Hayarkon Street, Northern Industrial Zone, Yavne 81227; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROSENBERG, Lior; 13 Hardoof Street, 84965 Omer; IL;
RUBIN, Guy; Shadmot Devorah, 15240 Lower Galilee; IL;
ASCULAI, Eilon; 11 Agur Street, 85338 Lehavim; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Proteolytický extrakt z bromelaínu na liečbu chorôb spojivového tkaniva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.07.2020 
   Maximálna platnosť do  19.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.03.2021 6/2021 MM4A
 
EP 2734216
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2734216
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2019 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2734216
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 10.10.2018 Typ Doručené
1b Opis 10.10.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2018 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 18.12.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
4b Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
EP 2734216
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku