Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2735750
(11)  Číslo patentu  28964 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12814280.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2735750 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011130763 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 19/54  F16C 33/38  F16C 33/66  F16C 19/08  F16C 19/18  F16C 19/28  F16C 19/38  F16C 19/49  F16C 33/30  F16C 33/46  F16C 19/06  F16C 19/16  F16C 19/26  F16C 19/36  F16C 19/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2012/000582 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/012357 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chumokhvalov, Andrei; Lenina Street, bld. 29, apt. 7, St. Petersburg; RU;
Tarasenko, Alexey; 27 Udaltsova Street, 179 flat, 119415 Moscow; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chumokhvalov, Andrey Michailovich; Ul. Lenina 29-7, St. Petersburg 197136; RU;
Lisitsin, Victor Sergeevich; Pesochnaya nab. 12-18, St. Petersburg 197022; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Ložisko 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2735750
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2735750
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2735750
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2018 Typ Doručené
Opis 08.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 08.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 02.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2735750
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku