Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2791328
(11)  Číslo patentu  30533 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12813901.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2791328 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1103857 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2012/000489 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/087998 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IFP Energies nouvelles; 1 & 4 avenue de Bois-Préau, 92500 Rueil-Malmaison; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEN CHAABANE, Fadhel; 30 rue d'Orfila, F-75020 Paris; FR;
LOURET, Sylvain; 32 B rue du LI Colonel Girard, F-69003 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby enzýmového koktailu využívajúceho pevné zvyšky z procesu biochemickej konverzie lignocelulózových materiálov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.11.2023 
   Maximálna platnosť do  27.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2791328
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2791328
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2791328
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.03.2019 Typ Doručené
Opis 26.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 26.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 26.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2019 Typ Odoslané
EP 2791328
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku