Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2787846
(11)  Číslo patentu  21140 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12812186.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2787846 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11192696 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 47/00  A61M 15/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/074510 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/083631 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUBIEF Flavien; Rue du Rocher 52, CH-2000 Neuchatel; CH;
COCHAND Olivier; Faubourg 30, CH-2056 Dombresson; CH;
THORENS Michel; Les Combremonts 24, CH-1510 Moudon; CH;
FLICK Jean-Marc; Rue de la Poste 3, CH-1405 Pomy; CH;
DEGOUMOIS Yvan; Vieux-Moulin 6, CH-2013 Colombier; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Aerosól-generujúce zariadenie, ktoré má vnútorný ohrievač 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2022 
   Maximálna platnosť do  05.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2016 10/2016 SC4A
 
EP 2787846
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2787846
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.12.2016 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.12.2017 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2018 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2019 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.12.2020 165,50 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2787846
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.05.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 24.05.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.06.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2016 Typ Odoslané
EP 2787846
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku