Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2732104
(11)  Číslo patentu  25910 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12811238.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2732104 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161507726 P, 201161576929 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2011, 16.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02F 9/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/046401 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/009952 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ESCO Group LLC; 2141 NW 25th Avenue, Portland OR 97210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEYNE Mark A.; 567 North Buffalo Street, Portland, OR 97217; US;
COWGILL Noah D.; 6205 SE 45th Avenue, Portland, OR 97206; US;
ROSKA Michael B.; 0344 SW Florida, Portland, OR 97219; US;
CONKLIN Donald M.; 4575 SW Upper Drive, Lake Oswego, OR 97035; US;
ZENIER Scott H.; 9318 N. Polk Avenue, Portland, OR 97203; US;
HAINLEY Chris J.; 9925 NW Hoge Street, Portland, OR 97231; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Obrusná zostava 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.03.2019 3/2019 PC4A
 
EP 2732104
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2017 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2017 3,50 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2019 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2732104
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2732104
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2017 Typ Doručené
Opis 07.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2017 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 21.11.2017 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 08.02.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 08.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 08.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.02.2019 Typ Odoslané
EP 2732104
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 06.02.2018 COWGILL Noah D. COWGILL Noah D.
ROSKA Michael B. ROSKA Michael B.
HAINLEY Chris J. HAINLEY Chris J.
ZENIER Scott H. CHEYNE Mark A.
CHEYNE Mark A. ZENIER Scott H.
CONKLIN Donald M. CONKLIN Donald M.
2 Prevod majiteľa 15.02.2019 ESCO Group LLC Esco Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku