Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2729305
(11)  Číslo patentu  29195 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12811127.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2729305 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011902721 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 35/04  B29C 43/12  B29C 70/44  B30B 11/00  B30B 5/02  B32B 37/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2012/000820 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/006900 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  XTEK Limited; 25 Yallourn Street, Fyshwick, ACT 2609; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOMPSON, David, Samuel; 25 Yallourn Street, Fyshwick, ACT 2609; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  21.04.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 07.12.2021 23/2021 MC4A
 
EP 2729305
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2729305
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.07.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.07.2020 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2729305
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 22.11.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 22.11.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 05.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 05.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2019 Typ Odoslané
EP 2729305
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku