Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2765990
(11)  Číslo patentu  25946 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12809373.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2765990 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161547620 P, 201261606207 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2011, 02.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/10  A61K 9/14  A61K 9/16  A61K 9/20  A61K 31/498  A61K 31/517  A61K 47/32  A61K 47/38  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/060044 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/056108 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Array Biopharma, Inc.; 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRY David Shank; c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street Boulder, Colorado, 80301; US;
LINDEMANN Christopher M.; c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street Boulder, Colorado, 80301; US;
PREIGH Michael; c/o Array BioPharma Inc., 3200 Walnut Street Boulder, Colorado, 80301; US;
BLOOM Corey Jay; c/o Bend Research, 64550 Research Road, Bend, Oregon 97701; US;
CRAIG Christopher Donovan; c/o Bend Research, 64550 Research Road, Bend, Oregon 97701; US;
DUBOSE Devon Brevard; c/o Bend Research, 64550 Research Road, Bend, Oregon 97701; US;
GAUTSCHI Jeff; c/o Agere Pharmaceuticals, 62925 NE, 18th Street, Bend, Oregon 97701; US;
SMITHEY Dan; c/o Agere Pharmaceuticals, 62925 NE, 18th Street, Bend, Oregon 97701; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tuhá disperzia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 2765990
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2765990
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.10.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2765990
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2017 Typ Doručené
Opis 29.11.2017 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 29.11.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2018 Typ Odoslané
EP 2765990
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku