Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2798644
(11)  Číslo patentu  21035 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12808832.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2798644 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1162546 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21F 5/008  G21F 5/10  G21F 5/005   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/076896 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/098287 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TN International; 1, Rue des Hérons, 78180 Montigny Le Bretonneux; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VUILLERMOZ Didier; 11 résidence la Bergerie, F-91220 Bretigny sur Orge; FR;
ISSARD Hervé; 41-43 rue d'Issy, F-92170 Vanves; FR;
LAHILLE Roger; 8 chemin des Chartreux, 34000 Villeneuve Lès Avignon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Obal pre transport a/alebo prechodné uskladnenie rádioaktívnych látok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.12.2022 
   Maximálna platnosť do  26.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2016 09/2016 SC4A
 
EP 2798644
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2016 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.11.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2020 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2798644
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.05.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 19.05.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.05.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.08.2016 Typ Odoslané
EP 2798644
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku