Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2782686
(11)  Číslo patentu  40574 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12808272.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2782686 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110525 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B07C 5/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/073641 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/076308 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tomra Sorting Limited; 12 Fitzwilliam Place, Dublin 2; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ELMQUIST O. Douglas; 857 Bell Avenue, 958 38 Sacramento, California; US;
MORENO Roberto; 632 Matmor Road, 957 76 Woodland, California; US;
MORENO Luis; 8601 Fobes Drive, 958 43 Antelope, California; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Vyraďovacie zariadenie a usporiadanie, spôsob triedenia jednotlivých predmetov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 2782686
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2782686
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.10.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2782686
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 2782686
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku