Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2776188
(11)  Číslo patentu  19499 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12806671.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2776188 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20111032 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 13/10  B22D 17/00  B22D 13/04  B22D 19/00  H02K 17/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/056207 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/068930 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Europe S.r.l.; Piazza Solferino 20, 10121 Torino; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARINO Michele; Corso Tortona 9, I-10153 Torino; IT;
FEROLETO Mauro; Corso Venezia 108, I-14100 Asti; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob na odstredivé odlievanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2020 
   Maximálna platnosť do  07.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2016 02/2016 SC4A
 
EP 2776188
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 04.11.2015 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.11.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.11.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.10.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.11.2019 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2776188
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2015 Typ Platba
3 Plná moc 11.11.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2016 Typ Odoslané
EP 2776188
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku