Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2809161
(11)  Číslo patentu  21290 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12806480.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2809161 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1162098 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 63/00  A01P 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/076451 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/092897 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amoeba; 38 Avenue des Frères Montgolfier, 69680 Chassieu; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PLASSON Fabrice; 5bis rue Saint Isidore, F-69003 Lyon; FR;
BODENNEC Séléna; 1326 Route des Nappes, F-38630 Les Avenieres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob biologického potláčania baktérií rodu Pseudomonas 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2022 
   Maximálna platnosť do  20.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.11.2016 11/2016 SC4A
 
EP 2809161
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2016 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.11.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2020 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809161
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2016 Typ Platba
3 Plná moc 17.06.2016 Typ Doručené
4 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.07.2016 Typ Doručené
4a Plná moc 09.07.2016 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 09.07.2016 Typ Doručené
5 13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2016 Typ Platba
6 oznámenie o zápise zmeny 25.08.2016 Typ Odoslané
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.10.2016 Typ Odoslané
EP 2809161
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.08.2016 Amoeba Amoeba
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku