Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2785700
(11)  Číslo patentu  22775 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12806229.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2785700 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161564559 P, 201261614292 P, 201261641698 P, 201261666291 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.11.2011, 22.03.2012, 02.05.2012, 29.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 241/04  C07D 295/13  A61K 31/495  A61P 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/066938 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/082210 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Covis Pharma GmbH; Grafenauweg 12, CH-6300 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STEINER Solomon S.; 24 Old Wagon Road, Mount Kisco, NY 10549; US;
LAULICHT Bryan E.; c/o Perosphere, Inc., 20 Kenosia Avenue, Danbury, CT 06810; US;
BAKHRU Sasha H.; 200 Exchange Street, Unit 1612, Providence, RI 02903; US;
MATHIOWITZ Edith; 184 Rawson Road, Brookline, MA 02445; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Činidlá na zvrátenie účinku antikoagulantov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.11.2023 
   Maximálna platnosť do  29.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2017 6/2017 SC4A
2 Zmeny mien 02.07.2018 7/2018 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.11.2022 22/2022 PC4A
 
EP 2785700
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.06.2016 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.06.2016 27,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785700
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.10.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.10.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.11.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785700
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2016 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.06.2016 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 23.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.10.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 16.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 16.11.2016 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 06.12.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.04.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.04.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 27.10.2022 Typ Odoslané
EP 2785700
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.05.2018 Perosphere Pharmaceuticals Inc. Perosphere, Inc.
2 Prevod majiteľa 27.10.2022 Covis Pharma GmbH Perosphere Pharmaceuticals Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2022 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku