Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2789176
(11)  Číslo patentu  23308 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12805856.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2789176 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113332745, 201161569056 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2011, 09.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 4/06  H04W 88/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/068042 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/086055 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qualcomm Incorporated; 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 921 21; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HANCHATE Naveen Kumar; 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121; US;
KULAKCHERLA Sudheer; 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na optimalizovanie CBS služby v prostredí viacerých SIM 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2789176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2789176
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.11.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.11.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2789176
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.07.2017 Typ Odoslané
EP 2789176
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku