Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2780375
(11)  Číslo patentu  32748 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12805432.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2780375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161560144 P, 201161560149 P, 201161560162 P, 201161560178 P, 201161560183 P, 201261651486 P, 201261651474 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2011, 15.11.2011, 15.11.2011, 15.11.2011, 15.11.2011, 24.05.2012, 24.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  A61P 35/02  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/072699 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/072406 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE;
Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUFER, Peter; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestr. 2, 81477 Munich; DE;
RAUM, Tobias; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestr. 2, 81477 Munich; DE;
HOFFMANN, Patrick; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestr. 2, 81477 Munich; DE;
KISCHEL, Roman; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestr. 2, 81477 Munich; DE;
LUTTERBUESE, Ralf; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestr. 2, 81477 Munich; DE;
RAU, Doris; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestr. 2, 81477 Munich; DE;
ADAM, Paul; c/o Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
BORGES, Eric; c/o Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
HEBEIS, Barbara; c/o Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
HIPP, Susanne; c/o Boehringer Ingelheim GmbH Corporate Patents Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Väzbové molekuly pre BCMA a CD3 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 2780375
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.11.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2780375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 12.12.2019 Typ Odoslané
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2019 Typ Platba
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2019 Typ Platba
4 Žiadosť o vrátenie poplatku 28.11.2019 Typ Doručené
5 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 12.12.2019 Typ Odoslané
6 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2019 Typ Doručené
6a Plná moc 19.11.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 19.11.2019 Typ Doručené
6c Opis 19.11.2019 Typ Doručené
6d Sprievodný list 19.11.2019 Typ Doručené
7 vnútrospisový list 16.12.2019 Typ Interné listy
8 vnútrospisový list 16.12.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2020 Typ Odoslané
EP 2780375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku