Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2723379
(11)  Číslo patentu  30244 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12802721.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2723379 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161500580 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 16/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/043701 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/177972 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biogen International Neuroscience GmbH; Neuhofstrasse 30, 6340 Baar; CH;
University of Zürich; Rämistrasse 71, 8006 Zurich; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEIHOFEN, Andreas; Thurwiesenstrasse 15A, 8037 Zürich; CH;
GRIMM, Jan; Bürglistrasse 16, 8600 Dübendorf; CH;
HOCK, Christoph; Seestrasse 116, 8703 Erlenbach; CH;
NITSCH, Roger; Langwisstrase 27, 8126 Zumikon; CH;
SU, Lihe; 80 Carter Drive, Framingham, MA 01801; US;
WEINREB, Paul; 18 Brundette Avenue, Andover, MA 01810; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Väzbové molekuly anti-alfa synukleínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2723379
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2723379
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.05.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2723379
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.01.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 09.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2019 Typ Odoslané
EP 2723379
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.04.2019 Biogen International Neuroscience GmbH Biogen International Neuroscience GmbH
University of Zürich University of Zürich
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku