Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2787860
(11)  Číslo patentu  26479 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12801526.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2787860 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011120753 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47C 1/032   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/074360 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/083562 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG; Brühlstrasse 21, 724 69 Meßstetten; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRÜSKE Joachim Rainer; Friedbergstrasse 14, 140 57 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Sedací nábytok s pružne stvárneným spojovacím prvkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
 
EP 2787860
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2787860
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.11.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.12.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2787860
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.01.2018 Typ Doručené
Opis 23.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.01.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.01.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 31.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
EP 2787860
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku