Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2776466
(11)  Číslo patentu  25875 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12801467.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2776466 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161558559 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/18  C07K 16/46  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/072335 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/068571 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UCB Biopharma SPRL; Allée de la Recherche 60, 1070 Brussels; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ADAMS Ralph; c/o IPD UCB Celltech, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
BHATTA Pallavi; c/o IPD UCB Celltech, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
HEYWOOD Sam Philip; c/o IPD UCB Celltech, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
HUMPHREYS David Paul; c/o IPD UCB Celltech, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky viažuce albumín a ich viažuce fragmenty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.11.2022 
   Maximálna platnosť do  09.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 3/2018 SC4A
 
EP 2776466
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 31.10.2017 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2776466
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2017 Typ Doručené
2a Opis 22.11.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 22.11.2017 Typ Doručené
2c Plná moc 22.11.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.02.2018 Typ Odoslané
EP 2776466
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku