Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2925178
(11)  Číslo patentu  23911 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12801457.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2925178 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A43C 11/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/004984 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/082652 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PUMA SE; PUMA Way 1, 910 74 Herzogenaurach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JUNGKIND Roland; Bärenalpstrasse 3, 824 67 Garmisch-Partenkirchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Otočný uzáver pre obuv 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2023 
   Maximálna platnosť do  30.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2925178
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2925178
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2925178
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.04.2017 Typ Doručené
Opis 05.04.2017 Typ Doručené
Plná moc 05.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 05.04.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.04.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.09.2017 Typ Odoslané
EP 2925178
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku