Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2791140
(11)  Číslo patentu  22044 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12798738.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2791140 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11193841 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/53  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/074977 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/087578 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer Pharma Aktiengesellschaft; Müllerstrasse 178, 133 53 Berlin; DE;
Bayer Intellectual Property GmbH; Alfred-Nobel-Strasse 10, 407 89 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BROHM Dirk; Grafschaftstr. 10F, 40822 Mettmann; DE;
HEROULT Melanie; Pappelallee 3-4, 10437 Berlin; DE;
COLLIN Marie-Pierre; Katernberger Schulweg 52,, 42113 Wuppertal; DE;
HÜBSCH Walter; Wildsteig 22, 42113 Wuppertal; DE;
LOBELL Mario; Am Eigenbach 16, 42113 Wuppertal; DE;
LUSTIG Klemens; Falkenberg 159, 42113 Wuppertal; DE;
GRÜNEWALD Sylvia; Kirchstr. 9, 10557 Berlin; DE;
BÖMER Ulf; Leipziger Str. 49, 16548 Glienicke; DE;
VÖHRINGER Verena; Fischergasse 17, 88364 Wolfegg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Disubstituované benzotienyl-pyrolotriazíny a ich použitie ako inhibítorov FGFR kináz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Maximálna platnosť do  10.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
 
EP 2791140
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.12.2016 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.11.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2020 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2791140
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 06.09.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2016 Typ Odoslané
EP 2791140
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku