Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2794366
(11)  Číslo patentu  23744 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12798166.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2794366 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11194449 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60S 1/02  H05B 3/06  H05B 3/84   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/071691 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/091964 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LESMEISTER Lothar; Exdel 10, 6373 Landgraaf; NL;
SCHLARB Andreas; Sachsenstrasse 21, 422 87 Wuppertal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann - Tomeš, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Polymérová tabuľa s elektricky vodivou štruktúrou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 09/2017 SC4A
 
EP 2794366
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
5 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.10.2017 6 116,00 EUR
6 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
7 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
8 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
9 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2794366
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 20.03.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 20.03.2017 Typ Doručené
2c Opis 20.03.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.08.2017 Typ Odoslané
EP 2794366
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku