Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2785181
(11)  Číslo patentu  22220 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12797857.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2785181 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  DE34482011 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 35/06  A01N 43/12  A01N 43/14  A01N 43/16  A01N 43/40  A01N 43/56  C07C 49/683  C07C 49/747  C07D 213/50  C07D 213/85  C07D 215/227  C07D 231/12  C07D 261/20  C07D 309/06  C07D 493/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/074172 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/079708 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Limited; European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH; GB;
Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AVERY Alaric James; Syngenta Limited, Jealott's Hill, International Research Center, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
PHADTE Mangala Mahadev; Syngenta Biosciences Pvt. Limited, Santa Monica Works, Corlim, Ilhas Goa 403 110; IN;
SCUTT James Nicholas; Syngenta Limited, Jealott's Hill, International Research Center, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
TAYLOR John Benjamin; Syngenta Limited, Jealott's Hill, International Research Center, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
VINER Russell Colin; Syngenta Limited, Jealott's Hill, International Research Center, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
WAILES Jeffrey Steven; Syngenta Limited, Jealott's Hill, International Research Center, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  2-(substituovaný fenyl)-cyklopentán-1,3-diónové zlúčeniny a ich deriváty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2020 
   Maximálna platnosť do  30.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
 
EP 2785181
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.10.2016 5 99,50 EUR
19 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.10.2017 6 116,00 EUR
20 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.10.2018 7 132,50 EUR
21 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.10.2019 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785181
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 10.10.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2016 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 11.10.2016 Typ Doručené
3a Plná moc 11.10.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
EP 2785181
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku