Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2785349
(11)  Číslo patentu  32789 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12795842.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2785349 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161564975 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/519  A61P 35/00  A61K 31/277  A61K 31/4166  A61K 31/58  A61K 31/5025  A61P 13/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2012/052969 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/079964 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astrazeneca AB; -, 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAVIES, Barry, Robert; AstraZeneca R&D Alderley Alderley Park, Macclesfield Cheshire SK10 4TG; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kombinovaná liečba rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2023 
   Maximálna platnosť do  30.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
 
EP 2785349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2019 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785349
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2019 Typ Doručené
Opis 22.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2020 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2785349
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku