Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2785879
(11)  Číslo patentu  22404 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12795802.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2785879 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1161111 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12R 1/90  A01N 63/00  A01N 63/02  C02F 3/32  C02F 103/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/074248 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/079722 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amoeba; 38 Avenue des Frères Montgolfier, 69680 Chassieu; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PLASSON Fabrice; 5bis rue Saint Isidore, F-69003 Lyon; FR;
BODENNEC Séléna; 1326 route des Nappes, F-38630 Les Avenières; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Spôsob biologickej ochrany proti listeria 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2022 
   Maximálna platnosť do  03.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
 
EP 2785879
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2016 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.11.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2020 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785879
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.10.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 21.10.2016 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 25.10.2016 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 03.11.2016 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2016 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2017 Typ Odoslané
EP 2785879
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku