Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2787841
(11)  Číslo patentu  26165 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12795467.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2787841 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2011/006148 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 33/19  A23L 33/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/074639 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/083691 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  N.V. Nutricia; Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KNIPPELS Léon Mathieu Johannes; Engweg 36, NL-3981 WE Bunnik; NL;
GARSSEN Johan; Zandoever 1, NL-3433 DA Nieuwegein; NL;
MEULENBROEK Laura Antoinette Petronella Maria; Graaf Adolflaan 19/3, NL-3708 XA Zeist; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Beta-laktoglobulínové peptidy na liečbu alergie na proteíny kravského mlieka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 2787841
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.01.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2787841
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.12.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.12.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2787841
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 20.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.01.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.03.2018 Typ Odoslané
EP 2787841
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku