Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2895250
(11)  Číslo patentu  37552 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12795010.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2895250 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2012/067746, PCT/EP2012/068707 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.09.2012, 21.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/00  B01D 46/12  B01D 46/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/074546 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/040658 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil AB; Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEDLUND, Kenny; c/o Camfil AB Industrigatan 3, S-619 33 Trosa; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Konštrukcia opornej siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2022 
   Maximálna platnosť do  05.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.08.2021 16/2021 SC4A
2 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 2895250
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.06.2021 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2895250
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2895250
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.06.2021 Typ Doručené
Patentové nároky 30.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 30.06.2021 Typ Doručené
Výkresy 30.06.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 2895250
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Camfil Ventures AB Camfil AB
2 Prevod majiteľa 21.09.2022 Camfil AB Camfil Ventures AB
3 Ukončenie zastupovania 21.09.2022 Kapa Beta, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku