Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2715352
(11)  Číslo patentu  31117 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12792375.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2715352 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161491810 P, 201161508584 P, 201161550257 P, 201261636588 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2011, 15.07.2011, 21.10.2011, 20.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/569   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/040283 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/166971 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biogen MA Inc.; 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUBRAMANYAM, Meena; 3 Corey Avenue, Stoneham, MA 02180; US;
PLAVINA, Tatiana; 22 Cold Spring Road, North Reading, MA 01864; US;
BLOOMGREN, Gary, Lewis; 48 Garfield Road, Concord, MA 01742; US;
BOZIC, Carmen; 25 Irving Street, Newton, MA 02459; US;
LEE, Sophia; 162 Bishop's Forest Drive, Waltham, MA 02452; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Spôsob hodnotenia rizika PML 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  09.02.2023 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 2715352
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2715352
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.07.2019 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.04.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.04.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2715352
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 05.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.06.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.07.2019 Typ Odoslané
EP 2715352
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku