Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2714735
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12792320.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2714735 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161493230 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 35/00  A61P 43/00  A61P 37/02  A61P 9/04  A61P 9/08  A61P 9/10  A61P 9/12  A61P 37/04  A61P 9/14  C07K 16/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/040545 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/167143 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  XOMA Technology Ltd.; 2200 Powell Street, Suite 310, Emeryville, CA 94608; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEDINGER, Daniel; c/o Xoma Corporation 2910 Seventh Street, Berkeley, CA 94710; US;
KHAN, Shireen, S.; c/o Xoma Corporation 2910 Seventh Street, Berkeley, CA 94710; US;
MIRZA, Amer; c/o Xoma Corporation 2910 Seventh Street, Berkeley, CA 94710; US;
NARASIMHA, Ajay, J.; c/o Xoma Corporation 2910 Seventh Street, Berkeley, CA 94710; US;
TAKEUCHI, Toshihiko; c/o XOMA Corporation 2910 Seventh Street, Berkeley, CA 94710; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Protilátky špecifické pre TGF-beta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2714735
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2714735
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.10.2021 Typ Doručené
1b Zoznam sekvencií 19.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
1d Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zápise zmeny 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2714735
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.11.2021 XOMA Technology Ltd. XOMA Technology Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku