Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2802488
(11)  Číslo patentu  22376 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12791152.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2802488 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12150726 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60S 1/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/073045 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/104456 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MELCHER Martin; Auf der Pief 16, 52134 Herzogenrath; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Regulácia stieračov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 02/2017 SC4A
 
EP 2802488
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.10.2016 5 99,50 EUR
21 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.10.2017 6 116,00 EUR
22 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
23 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
24 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
25 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2802488
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 27.10.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2016 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
EP 2802488
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku