Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2809744
(11)  Číslo patentu  21650 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12790931.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2809744 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261592842 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10G 3/00  C11C 3/00  C11C 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2012/051067 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/113977 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Neste Oyj; Keilaranta 21, 021 50 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MYLLYOJA, Jukka; Lammastie 14 C 12, FI-01710 Vantaa; FI;
AALTO, Pekka; Eemelintie 2, FI-06400 Porvoo; FI;
PIILOLA, Rami; Juhana-Herttuantie 9 B 18, FI-00600 Helsinki; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby uhľovodíkov predĺžením dĺžky uhľovodíkového reťazca 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.11.2022 
   Maximálna platnosť do  01.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
 
EP 2809744
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.10.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.10.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809744
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.07.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 14.07.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 20.07.2016 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.07.2016 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.12.2016 Typ Odoslané
EP 2809744
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2016 Neste Oyj Neste Oil Oyj
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku