Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2710039
(11)  Číslo patentu  30591 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12789693.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2710039 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161488660 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C12N 15/13  A61K 39/395  A61P 35/00  C07K 16/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/038844 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/162243 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  H. Lundbeck A/S.; Ottiliavej 9, DK 2500 Valby; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOVACEVICH, Brian Robert; 13916 233rd St. SE, Snohomish Washington 98296; US;
GARCIA-MARTINEZ, Leon F.; 4926 214th St. SE, Woodinville Washington 98072; US;
OLSON, Katie; 6700 NE 182nd St. D207, Kenmore Washington 98028; US;
DUTZAR, Benjamin H.; 3124A Franklin Ave. E, Seattle Washington 98102; US;
BILLGREN, Jens J.; 7309 Sand Point Way NE B948, Seattle Washington 98115; US;
LATHAM, John A.; 2409 10th Ave. NW, Seattle Washington 98119; US;
MITCHELL, Danielle M.; 6522B 24th Ave. NE, Seattle Washington 98115; US;
MCNEILL, Patricia Dianne; 1333 South 290th Place, Federal Way Washington 98003; US;
JANSON, Nicole M.; 1413 N. 47th St., Seattle Washington 98103; US;
LOOMIS, Maria-Cristina; 4807 196th St. SE, Bothell Washington 98012; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anti-CGRP kompozície a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.05.2022 
   Maximálna platnosť do  21.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 02/2021 PC4A
 
EP 2710039
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.05.2019 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.04.2020 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.04.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2710039
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 09.04.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 09.04.2019 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.04.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 10.04.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 10.04.2019 Typ Doručené
2c Opis 10.04.2019 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.04.2019 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 27.11.2020 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 27.11.2020 Typ Doručené
5b Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2020 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 19.01.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 07.04.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
8b Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
8c Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 2710039
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.01.2021 H. Lundbeck A/S. AlderBio Holdings LLC
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2021 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2021 TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku