Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2783008
(11)  Číslo patentu  30252 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12788575.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2783008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201120368, 201161563550 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2011, 24.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 11/04  C12N 11/10  C12N 9/14  C12N 9/20  C12P 19/04  A01N 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/073434 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/076232 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Spermvital AS; Holsetgaten 22, 2317 Hamar; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLINKENBERG, Geir; Bjørndalen 81, N-7072 Heimdal; NO;
DOMAAS JOSEFSEN, Kjell; Njardarvollen 27C, N-7032 Trondheim; NO;
KOMMISRUD, Elisabeth; Hilstad, N-2335 Stange; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby prípravy hydrogélov použitím lipázových enzýmov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
 
EP 2783008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.10.2019 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2020 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2783008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.02.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 28.02.2019 Typ Doručené
2b Opis 28.02.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 08.04.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 08.04.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.05.2019 Typ Odoslané
EP 2783008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku