Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2783029
(11)  Číslo patentu  25126 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12788217.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2783029 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11189907 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01F 1/10  D01F 6/04  D01F 8/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/073197 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/076124 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DSM IP Assets B.V.; Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VLASBLOM Martin Pieter; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL;
GIJSMAN Pieter; P.O. Box 4, NL-6100 AA Echt; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  UHMWPE vlákno 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2018 01/2018 SC4A
 
EP 2783029
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
28 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.10.2017 6 116,00 EUR
29 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
30 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
31 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
32 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2783029
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2017 Typ Doručené
2a Opis 06.09.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 06.09.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 06.09.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2018 Typ Odoslané
EP 2783029
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku