Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2776416
(11)  Číslo patentu  20650 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12787847.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2776416 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.01.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201119538 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06  C07D 403/06  C07D 413/06  C07D 471/10  A61K 31/437  A61K 31/4439  A61K 31/538  A61P 31/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2012/052806 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/068769 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Re:Viral Ltd.; 16 St. Martin's Le Grand, London EC1A 4EN; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COCKERILL Stuart; c/o re:Viral Ltd 16 St Martin's Le Grand, London EC1A 4EN; GB;
PILKINGTON Christopher; c/o re:Viral Ltd 16 St Martin's Le Grand, London EC1A 4EN; GB;
LUMLEY James; c/o re:Viral Ltd 16 St Martin's Le Grand, London EC1A 4EN; GB;
ANGELL Richard; c/o re:Viral Ltd 16 St Martin's Le Grand, London EC1A 4EN; GB;
MATHEWS Neil; c/o re:Viral Ltd 16 St Martin's Le Grand, London EC1A 4EN; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 08/2016 SC4A
 
EP 2776416
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2016 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.09.2017 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2776416
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.04.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.04.2016 Typ Platba
3 Plná moc 03.05.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2016 Typ Odoslané
EP 2776416
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku