Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2758965
(11)  Číslo patentu  25414 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12787633.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2758965 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011114342, 102012007933 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.09.2011, 17.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 1/02  G21C 1/22  G21C 3/44  G21C 3/54  G21C 15/02  G21C 15/28  G21C 19/307  G21D 5/08  G21C 1/32  G21C 15/24  G21C 15/247   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2012/000957 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/041085 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huke Armin; Tegernauer Zeile 1, 134 69 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUKE Armin; Tegernauer Zeile 1, 134 69 Berlin; DE;
RUPRECHT Götz; Leistikowstrasse 2, 140 50 Berlin; DE;
HUSSEIN Ahmed; 8635 Heather Street, Vancouver V6P 3S6; CA;
CZERSKI Konrad; Uhlandstrasse 46, 107 19 Berlin; DE;
GOTTLIEB Stefan; Westenderweg 110, 583 13 Herdecke; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Dvojitý fluidný reaktor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2020 
   Maximálna platnosť do  21.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 02/2018 SC4A
 
EP 2758965
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.10.2017 6 232,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.09.2018 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.09.2019 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2758965
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.10.2017 Typ Doručené
1b Opis 02.10.2017 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2017 Typ Doručené
2a Opis 03.10.2017 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2017 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 19.10.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 19.10.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2018 Typ Odoslané
EP 2758965
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku