Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2780370
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12784632.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2780370 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12160016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/26  A61K 39/395  A61P 31/00  A61P 9/00  A61P 13/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2012072932 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013072513 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AdrenoMed AG; Neuendorfstrasse 15a, 16761 Hennigsdorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERGMANN, Andreas; Am Rosenanger 78, 13465 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2780370
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.11.2019 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2780370
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
EP 2780370
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku