Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2780370
(11)  Číslo patentu  32613 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12784632.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2780370 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11189449, 12160016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2011, 16.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/26  A61K 39/395  A61P 31/00  A61P 9/00  A61P 13/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/072932 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/072513 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AdrenoMed AG; Neuendorfstrasse 15a, 16761 Hennigsdorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERGMANN, Andreas; Am Rosenanger 78, 13465 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Anti-adrenomedulínová (ADM) protilátka alebo anti-ADM protilátkový fragment alebo anti-DM non-IG skelet na použitie na liečenie akútneho ochorenia alebo akútneho stavu pacienta na stabilizáciu obehu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2020 
   Maximálna platnosť do  16.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 2780370
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.11.2019 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2780370
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 04.11.2019 Typ Doručené
2b Opis 04.11.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.11.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2019 Typ Odoslané
EP 2780370
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku