Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2776439
(11)  Číslo patentu  28687 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12784574.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2776439 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11188511 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 473/34  A61K 31/522  A61P 31/12  C07D 519/00  C07D 473/16  C07F 9/6561   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/072090 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/068438 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Sciences Ireland UC; Eastgate Village, Eastgate, Little Island, County Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BONFANTI, Jean-François; 11 Impasse des Lauriers, 27430 Andé; FR;
DOUBLET, Frédéric Marc Maurice; 1646 Route de Neufchatel, 76230 Isneauville; FR;
EMBRECHTS, Werner; Bremstraat 7, 2340 Beerse; BE;
FORTIN, Jérôme Michel Claude; 22 rue des acacias, 27460 Igoville; FR;
MC GOWAN, David Craig; De Biolleylaan 80, 1150 Brussel; BE;
MULLER, Philippe; 17 Route d'Herqueville, 27430 Andé; FR;
RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard; Rue Jolie 3, 1331 Rosieres; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Purínové deriváty na liečenie vírusových infekcií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Maximálna platnosť do  08.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 02/2019 SC4A
 
EP 2776439
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2776439
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.10.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 04.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 04.10.2018 Typ Doručené
2c Opis 04.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
EP 2776439
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku