Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2764720
(11)  Číslo patentu  22953 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12784098.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2764720 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161542713 P, 201213633828 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.10.2011, 02.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 28/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/000505 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/052136 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Qualcomm Incorporated; 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARANY Peter Anthony; 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714; US;
QUICK Jr. Roy Franklin; 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Aktivácia a deaktivácia polotrvalého rozvrhovania pre LTE VOIP rádio nosič 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.10.2023 
   Maximálna platnosť do  04.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2017 6/2017 SC4A
 
EP 2764720
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.12.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2764720
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.11.2016 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.09.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.09.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2764720
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.05.2017 Typ Odoslané
EP 2764720
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku