Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2747906
(11)  Číslo patentu  33824 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12783741.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2747906 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113270401 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 19/00  B22D 1/00  C21C 7/072  C22B 9/02  C22B 9/05  C22B 21/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/059529 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/055778 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Southwire Company, LLC; One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119-4400; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RUNDQUIST, Victor F.; 498 Shirey Dairy Road, Corrollton, GA 30116; US;
GILL, Kevin S.; 180 Muse Bridge Road, Corrolton, GA 30116; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Ultrazvukové zariadenie s integrovaným systémom dodávania plynov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2023 
   Maximálna platnosť do  10.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 2747906
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2747906
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2747906
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2020 Typ Doručené
Opis 19.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2020 Typ Platba
Plná moc 06.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2020 Typ Odoslané
EP 2747906
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku