Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2704553
(11)  Číslo patentu  26123 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12782773.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2704553 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161483433 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 31/04  A01G 9/20  B65G 17/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2012/050281 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/151691 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bevo Farms Ltd.; 7170 Glover Road, Milner, BC V0X 1TO; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BENNE Jacob; 7170 Glover Road, Milner, British Columbia V0X 1T0; CA;
MEIKLEHAM Daniel; 12936 Elbow Drive SW, Calgary, Alberta T2W 6G6; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na pestovanie rastlín pozdĺž vlnitej dráhy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
 
EP 2704553
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.04.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.04.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.04.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2704553
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 20.12.2017 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 18.12.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 18.12.2017 Typ Doručené
2b Opis 18.12.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 09.01.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 09.01.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
EP 2704553
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku