Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2704553
(11)  Patent Number  26123 
(96)  European Application Number  12782773.1 
(96)  European Application Date  02.05.2012 
(97)  European Patent Number  2704553 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  06.09.2017 
(31)  Priority Number  201161483433 P 
(32)  Priority Date  06.05.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  12.03.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.04.2018 
(51)  International Patent Classification  A01G 31/04  A01G 9/20  B65G 17/30   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/CA2012/050281 
(87)  International Publication Number  WO 2012/151691 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bevo Farms Ltd.; 7170 Glover Road, Milner, BC V0X 1TO; CA 
(72)  Inventor(s)  BENNE Jacob; 7170 Glover Road, Milner, British Columbia V0X 1T0; CA;
MEIKLEHAM Daniel; 12936 Elbow Drive SW, Calgary, Alberta T2W 6G6; CA 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na pestovanie rastlín pozdĺž vlnitej dráhy 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  02.05.2023 
   Patent in Force maximum until  02.05.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 2704553
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 18.12.2017 162,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2704553
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.04.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.04.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.04.2022 232,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2704553
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 18.12.2017 Type Delivered
Opis 18.12.2017 Type Delivered
Sprievodný list 18.12.2017 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 20.12.2017 Type Payment
Doplnenie materiálov 09.01.2018 Type Delivered
Plná moc 09.01.2018 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Type Sent document
EP 2704553
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku