Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2707031
(11)  Číslo patentu  32333 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12782658.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2707031 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161483698 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61K 48/00  A61K 31/70  A61P 35/00  C07K 16/28  C07K 16/32  C12Q 1/48  A61K 47/65  A61K 47/68  A61K 47/54  A61K 47/55   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/001065 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/153193 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LegoChem Biosciences, Inc.; 8-26, Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM, Yongzu; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
PARK, Taekyo; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
WOO, Sungho; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
LEE, Hyangsook; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
KIM, Youngun; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
CHO, Jongun; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
JUNG, Doohwan; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
KIM, Sunyoung; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
KWON, Hyunjin; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
OH, Kyuman; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
CHUNG, Yunseo; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
PARK, Yun-hee; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(54)  Názov  Konjugáty proteín-aktívne činidlá a spôsob ich prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2021 
   Maximálna platnosť do  08.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2707031
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.03.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2707031
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.09.2019 Typ Doručené
1a Opis 11.09.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 11.09.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 11.09.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2019 Typ Odoslané
EP 2707031
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.11.2019 LegoChem Biosciences, Inc. LegoChem Biosciences, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku