Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2766361
(11)  Číslo patentu  22393 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12780605.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2766361 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161547162, PCT/CN2012/079012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2011, 23.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 417/14  C07D 513/04  C07D 471/04  C07D 487/04  A61K 31/4725  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/059720 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/055897 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Inc.; 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG Le; 338 East Colonial Drive, Vernon Hills, Illinois 60061; US;
DOHERTY George; 1605 Bush Court, Libertyville, Illinois 60048; US;
WANG Xilu; 1617 Eric Lane, Libertyville, Illinois 60048; US;
TAO Zhi-Fu; 303 Hobble Bush Lane, Vernon Hills, Illinois 60061; US;
BRUNKO Milan; 31231 Prairie Ridge, Green Oaks, Illinois 60048; US;
KUNZER Aaron R.; 615 W. Burr Oak Drive, Arlington Heights, Illinois 60004; US;
WENDT Michael D.; 1445 Maidstone Drive, Vernon Hills, Illinois 60061; US;
SONG Xiaohong; 34037 Sulkey Drive, Grayslake, Illinois 60030; US;
FREY Robin; 1037 Shari Lane, Libertyville, Illinois 60048; US;
HANSEN Todd M.; 191 Seymour Avenue, Grayslake, Illinois 60030; US;
SULLIVAN Gerard M.; 1212 Tulip Tree Court, Lake Villa, Illinois 60046; US;
JUDD Andrew; 138 Mainsail Drive, Grayslake, Illinois 60030; US;
SOUERS Andrew; 901 Hinman Apt. 3A, Evanston, Illinois 60202; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty 8-karbamoyl-2-(2,3-disubstituovaný pyrid-6-yl)-1,2,3,4-tetrahydroizochinolínu ako apoptózu indukujúce prostriedky na liečenie rakoviny a imunitných a autoimunitných ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.10.2023 
   Maximálna platnosť do  11.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
 
EP 2766361
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2766361
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.09.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.09.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.09.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2766361
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2016 Typ Doručené
Plná moc 28.10.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
EP 2766361
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku